nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

(17:54:13 PM 09/12/2015)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

 Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư cụ thể:

1. Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

2. Tổ chức khi thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện dựa vào năng lực của các cá nhân trong tổ chức và được phân thành 2 hạng như sau:

a) Hạng 2: Có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C. 

b) Hạng 1: Có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm A trở lên.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top